ANBI

MEE De Meent Groep is een ANBI; een algemeen nut beogende instelling. Om een ANBI-status te krijgen en houden moet een instelling voldoen aan een aantal voorwaarden. Een van deze voorwaarden is het publiceren van een aantal gegevens op hun website. Deze gegevens zijn op deze pagina samengebracht.

 • De naam van de instelling
   
 • Het RSIN / fiscaal nummer

  De Meent Groep 813659097
  MEE regio ’s-Hertogenbosch 2864526
  MEE Noord en Midden Limburg 2950789
  MEE Noordoost Brabant 8857210
  MEE regio Tilburg 80034104
   
 • Het post- of bezoekadres van de instelling

  De Meent Groep
  MEE Noord en Midden Limburg
  MEE Noordoost Brabant
  MEE regio 's-Hertogenbosch
  MEE regio Tilburg
   
 • Een duidelijke beschrijving van de doelstelling (SMART) van de stichting

  De stichting is werkzaam in het kader van het algemeen belang en heeft ten doel, zonder winstoogmerk, het bieden van ondersteunende dienstverlening aan mensen met een beperking en hun netwerk.
  De ondersteuning is primair gericht op de cliënt en diens belangen en op zijn/haar netwerk, strekt zich uit over alle levensgebieden en is beschikbaar in alle levensfasen van hen die een beroep op haar doen. Met de dienstverlening wil de stichting een bijdrage leveren aan een inclusieve samenleving.
   
 • De hoofdlijnen van het beleidsplan

  Meerjarenbeleidsplan De Meent Groep 2015 – 2016 (en verder)
  Met de decentralisaties en transities in het kader van de hervorming Langdurige Zorg en de nieuwe Wmo, de jeugdwet, de participatiewet en passend onderwijs staan er vanaf 1 januari 2015 ingrijpende veranderingen op stapel in het sociale domein. De verantwoordelijkheid van de cliëntondersteuning ligt vanaf die datum bij de gemeenten. Alles en iedereen is in beweging.

  In deze sterk veranderende context willen wij ook de komende jaren onze missie  waarmaken, bijdragen aan een inclusieve samenleving waarin iedereen mee kan doen en de continuïteit van de cliëntondersteuning te borgen.

  We zetten ons in om de volgende resultaten te bereiken:
  - De positie van cliënten met een beperking in de transities verbeteren.
  - Ook na 2015 clientondersteuning en andere dienstverlening in het sociale domein bieden.
  - Onze expertise borgen, verbreden en delen.
  - Bijdragen aan het oplossen van maatschappelijke vraagstukken rondom kwetsbare burgers.
  - De bedrijfsvoering aanpassen aan de veranderende eisen van onze omgeving.
   
 • De functie en namen van de Raad van Toezicht
   
 • Het beloningsbeleid

  De salariëring van het personeel is marktconform de cao Gehandicaptenzorg.
  De bezoldiging van het bestuur en Raad van Toezicht voldoet aan de normen van de WNT.
   
 • Een actueel verslag van de uitgeoefende activiteiten
   
 • Een financiële verantwoording